generic: test adding filesystem-level fscrypt key via key_id